Z3669271481899 D1566bd844199992fa48587e0fe3db3e
Khách sạn Nam Hồng Mã số thuế: 2500635040 Địa chỉ: Tổ dân phố Cửa Đồng, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0969623858

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: – Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ

Banner Minh Duc 20 10 01